Alpha Collection Downloader

ရင့္က်က္ျခင္းဆိုတဲ့ သေဘာတရားက အသက္အရ ြယ္ အပိုင္းအျခားႏွင့္မသက္ဆိုင္ပဲ ေတ ြြ ႔ၾကံဳ ျဖတ္သန္းရတဲ့ သင္ခန္းစာေတ​ ြြ ေလ..
Poet : KZO-SBO